Monday, August 19, 2013

Prayer (in Tagalog)

Lord, umpisa sa oras na ito, isinusuko ko sa IYO ang lahat ng mabigat kong pasanin sa buhay at inaangkin ko ang kapayapaan at tagumpay magpakailanman.

Tinatanggap kita na sarili kong Tagapagligtas.  Ang biyayang ibinuhos MO sa akin at sa aking pamilya at ang walang sukat na kaligayahan, pagmamahal, tagumpay at kapayapaan ay mananatili habang buhay. Amen.

No comments: